Tubantia

From Freimaurer-Wiki

Seite im Aufbau.


Mit freundlicher Genehmigung der Loge Tubantia. Arbeitsteppich von den Schwestern aus Resten zusammengenäht.


Loge Tubantia

De Loge Tubantia is de oudste vrijmetselaarsloge in Twente. Zij is ruim 100 jaar oud maar desondanks zeer vitaal en een bron van activiteiten en inspiratie voor haar leden.

De loge komt iedere dinsdagavond bijeen in het logegebouw aan de Dr. Coppesstraat 32 in Enschede. Vanaf eind juni tot half september zijn er geen logebijeenkomsten, wel een viertal over deze periode verspreide contactavonden.

De loge telt ruim 60 leden waarvan velen de logeavonden trouw bezoeken. Jaarlijks treden een 2 à 3 nieuwe leden tot de loge toe.

Omdat de werkwijze van de vrijmetselarij zeer bijzonder is en wij wederzijdse teleurstellingen willen voorkomen, is een uitvoerige kennismaking aan te raden. Gelukkig zijn er veel goede en informatieve boeken op de markt. Ook worden ieder jaar activiteiten georganiseerd om belangstellenden over onze werkwijze te informeren. Om lid te kunnen worden, moet je aan een aantal eisen voldoen. Zo kunnen alleen mannen lid worden en aan hun toetreding gaat een zorgvuldige ballotage vooraf. Een nieuw lid wordt ingewijd tot leerling, een jaar later wordt hij bevorderd tot gezel en nog een jaar later vindt de verheffing tot meester plaats. Tijdens deze plechtige bijeenkomsten kleedt men zich in donker kostuum, smoking of rok. Na afloop van deze bijeenkomsten gebruiken wij met elkaar een eenvoudige maar feestelijke maaltijd.

Naast deze in de tempelruimte of loge te houden bijeenkomsten kennen we de zogenoemde comparitieavonden. Compareren is het tegenovergestelde van discussiëren. In een discussie probeert men elkaar te overtuigen. Tijdens een comparitie probeert men elkaar te begrijpen. Op deze avonden wordt er door één van de broeders een inleiding gehouden. Wij noemen zo'n inleiding een bouwstuk. Na afloop wordt hierover gecompareerd met als doel elkaar te begrijpen en te leren kennen. De onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn zeer divers. De avonden worden altijd afgesloten met een informeel deel, 7e graad genoemd, waar we de tijd hebben om onder het genot van een drankje met elkaar verder te praten.

Het jaarprogramma van de loge, ook wel arbeidstafel genoemd, omvat een aantal activiteiten waar ook de partners van de broeders aan kunnen deelnemen. De loge is een normale vereniging binnen het Nederlandse recht. De loge heeft daartoe statuten en een reglement en is ingeschreven bij de kamer van koophandel.

De loge is voor haar leden een levensschool. Zij biedt haar leden een nimmer eindigende weg van zoeken naar inzicht en een streven naar een bewustere levenshouding. De ontwikkeling van de mens en de mensheid acht de loge essentieel. Daarom heeft de loge ervoor gekozen een eigen steunstichting op te richten. Deze probeert middelen te vergaren om steun te verlenen aan activiteiten gericht op educatie en emancipatie in de 3e wereld en Oost-Europa.

Loge Tubantia (Deutsch)

Übersetzung aus dem Niederländischen von H. Thorandt

Die Loge Tubantia ist die älteste Freimaurerloge in Twente. Sie ist gut 100 Jahre alt oder älter, dennoch ist sie sehr vital und eine Quelle der Aktivität und Inspiration für ihre Mitglieder.

Die Loge kommt jeden Dienstagabend in ihrem Logegebäude auf die Dr. Coppes-Straße 32 in Enschede zusammen. Vom ersten Juni bis Mitte September treffen sich die Brüder, danach sind keine Logenzusammenkünfte mehr, aber im letzten Jahresviertel gibt es verstreute Kontakte.

Die Loge besitze mehr als 60 Mitglieder, von denen viele die Logenabende treu besuchen. Jährlich treten 2 bis 3 neue Mitglieder in die Loge ein.

Weil die Arbeitsweise der Freimaurer sehr besonders ist und wir gegenseitige Enttäuschungen vermeiden wollen, ist ein vorheriges Kennenlernen ratsam. Glücklicherweise gibt es viele gute und informative Bücher auf dem Markt. Auch werden jedes Jahr Aktivitäten organisiert um aufmerksam auf unsere Arbeitsweise zu machen und zu informieren. So können allein Männer Mitglied werden und ihrem Beitritt geht eine sorgfältige Ballotage voraus. Ein neues Mitglied wird zum Lehrling eingeweiht, ein Jahr später wird er befördert zum Gesellen und noch ein Jahr später die Erhebung zum Meister statt. Während dieser feierlichen Versammlung kleidet man sich in dunkle Kostüme, Smoking oder Anzug. Nach Ablauf dieser Versammlung halten wir eine einfache aber sehr festliche Mahlzeit ab.


Links